messager
 
เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
account_box คณะผู้บริหาร
นายทวีศักดิ์ เล้าเจริญชัย
นายกเทศมนตรีตำบลโพนสูง
โทรศัพท์ : 083-1888818
นายเจริญ พิมพ์ลี
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 086-2287868
นายเกียรติศักดิ์ ขันดี
รองนายกเทศมนตรี
โทรศัพท์ : 061-0051211
นายพงษ์ศักดิ์ ใจทน
เลขานุการนายก
โทรศัพท์ : 087-2249206
นายวิกรานต์ ภูมิเพ็ง
ที่ปรึกษานายก
โทรศัพท์ : 084-7465970
account_box สมาชิกสภา
นายสมเดช เที่ยงธรรม
ประธานสภาฯ
โทรศัพท์ : 086-0726608
นายไตรภพ วรสินธุ์
รองประธานสภาฯ
โทรศัพท์ : 081-0506650
นายนิภัทร์ ชมพูอภัย
เลขานุการสภาฯ
โทรศัพท์ : 065-9120956
นายคำพูล สงวนนาม
สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทรศัพท์ : 093-2521507
นายนิยม เพ็ชรนาดี
สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทรศัพท์ : 098-6579151
นายคิมหันต์ เมืองมงคล
สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทรศัพท์ : 087-8600132
นายสุพล กงซุย
สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทรศัพท์ : 092-5623406
นางสุพัตร หัสรินทร์
สมาชิกสภาฯ เขต 1
โทรศัพท์ : 065-3409073
นายโชคชัย ธนพัน
สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทรศัพท์ : 093-4817763
นายอำคา สุวรรณกุม
สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทรศัพท์ : 084-7465970
นายไพบูลย์ จันทะแจ่ม
สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทรศัพท์ : 065-3190318
นายวรรณศรี กงซุย
สมาชิกสภาฯ เขต 2
โทรศัพท์ : 080-6264866
account_box หัวหน้าส่วนราชการ
นางสาวสมศรี ขุ่มด้วง
ปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 087-8144505
พ.จ.อ.คุณากร จันดาวาปี
รองปลัดเทศบาล
โทรศัพท์ : 095-1742333
นายกิตติ คำบุญเกิด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 089-5161992
นางสาว ณพัฐธิกา ศรีสุขา
ผู้อำนวยการกองคลัง
นายพร สีดาบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 061-6943355
นางภคพร แสนแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 065-3089859
account_box สำนักปลัด
นายกิตติ คำบุญเกิด
หัวหน้าสำนักปลัด
โทรศัพท์ : 089-5161992
ว่าง
หัวหน้าฝ่ายอำนวยการ
โทรศัพท์ : 087-2365529
จ่าเอกชัยวิชิต นามมูลตรี
หัวหน้าฝ่ายปกครอง
นายจิระเดช ศรีลาวงษ์
นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ
โทรศัพท์ : 081-7083871
นายบุญส่ง แมดมีเหง้า
นิติกรปฏิบัติการ
โทรศัพท์ : 086-8521014
นางทัศนา กงซุย
นักพัฒนาชุมชน (ลูกจ้างประจำ)
โทรศัพท์ : 062-4104618
นางสาวละอองดาว แบบบาง
นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นางสาวปณิตา มหาวัน
นักวิชาการสาธารณสุข
นางสาวพรนภา ภูมิเพ็ง
เจ้าพนักงานธุรการ ชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 091-0651683
- ว่าง -
เจ้าพนักงานป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย
นางรุ่งนภา แสนวันดี
เจ้าพนักงานทะเบียนชำนาญงาน
โทรศัพท์ : 086-4581847
นายอดิเทพ นนทะวิชัย
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ
นางสาวโสภา อุดมผล
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน
นางสาวนิภารัตน์ แสงฤทธิ์
ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
นายผัน คำมงคล
พนักงานขับรถยนต์
นายวัฒชัย กงซุย
พนักงานขับรถขยะ
นายเจมพร สายสิงห์
พนักงานขับรถดูดสิ่งปฏิกูล
นายคำแปง เนตรโสภา
พนักงานขับรถขยะ
นายสุระพล อินทะสีดา
นักการภารโรง
นางสาวชลดา กงซุย
คนงานทั่วไป
นายกฤตชญา วงศ์กา
คนงานทั่วไป
นางสาวลำพันธ์ ไชยจักร
แม่บ้าน
นายนพรัตน์ ผิวดำ
ยาม
นายปราณี วงศ์กา
พนักงานประจำรถขยะ
นายจิรกร อินทะสีดา
พนักงานประจำรถขยะ
นายถวิล กุมะณา
พนักงานประจำรถขยะ
นายพงษ์ศิริ ไชยศาสตร์
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายอาทร กองธรรม
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายอำพร แก้วงาม
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายอิทธิกร จันทร์โสม
พนักงานประจำรถดับเพลิง
นายสยาม ป้องศรี
พนักงานขับรถยนต์
นายฉลวย แสงพทิตย์
พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
นางสาวกรทิวา ผิวดำ
พนักงานประชาสัมพันธ์
นางสาวจารุวัลย์ นามมนตรี
จนท.ช่วยเหลืองานวิชาการและแผนงาน
นางจุรีรัตน์ ยะสะกะ
ผู้ช่วยแม่บ้าน
นายโสภา กงซุย
พนักงานประจำรถขยะ
นายกำธร ภักดีปัญญา
พนักงานประจำรถขยะ
นายชาย บุญเชี่ยว
พนักงานประจำรถขยะ
นายจิตติศักดิ์ ล้ำเลิศ
พนักงานประจำรถดูดสิ่งปฏิกูล
นายชินวัตร เมืองมัจฉา
พนักงานประจำรถดับเพลิง
account_box กองคลัง
นางสาว ณพัฐธิกา ศรีสุขา
ผู้อำนวยการกองคลัง
- ว่าง –
หัวหน้าฝ่ายบริหารงานคลัง
นายธนชัย พัฒมี
เจ้าพนักงานพัสดุ ปฏิบัติงาน
โทรศัพท์ : 065-2566133
นางสาวเนตรชนก จันทรเสนา
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
นางสาวฐิติพร วราเจริญวิวัฒน์
ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้
นายปกรณ์ เภามะณี
คนงานทั่วไป
นางสาววัชราภรณ์ ลาจิต
บันทึกข้อมูลกองคลัง
นางสาวเยาวภา กงซุย
ช่วยเหลืองานทะเบียนภาษี
นางสาวนฤมล ขันดี
ช่วยงานด้านการเงินและบัญชี
นายชัยวัฒน์ สายบัว
จ้างเหมาบริการพนักงานบันทึกข้อมูล
นางสาวจตุพร หมื่อนไตร
จ้างเหมาบริการพนักงานช่วยเหลืองานด้านพัสดุ
นางสาวทิพรัตน์ วัดทุ่งใหญ่
ผู้ช่วยเหลือคนงานทั่วไป
account_box กองช่าง
นายพร สีดาบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 061-6943355
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง
- ว่าง -
นายช่างโยธา
นายคิมหันต์ สุวรรณกลาง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายวีระวัฒน์ ภูน้ำทอง
ผู้ช่วยช่างโยธา
-ว่าง-
พนักงานจดมาตรน้ำ
นางสาวบัวลอย สืบสิงห์
พนักงานจดมาตรน้ำ
นายพิเอก ละดาดาษ
พนักงานจดมาตรน้ำ
นายอัครพงษ์ กล้าหาญ
คนงานทั่วไป
นางสาวพิมพิลัย หงษาคำ
คนงานทั่วไป
นายประกาย พาลี
ผช.งานด้านสาธารณูปโภค
นายสุวิทย์ พาซื่อ
ช่วยเหลืองานกิจการประปา
นายไผ่ เกียรตินอก
ผช.งานด้านสาธารณูปโภค
นายกิตติโชค สารสวัสดิ์
ผช.งานด้านสาธารณูปโภค
นางสาวณัฐมนต์ อินทะสร้อย
ผช.งานด้านสาธารณูปโภค
นายสายัณ กงซื่อ
ผช.งานด้านสาธารณูปโภค
นายกิตติพงษ์ ศรีปัญญา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนงานอุตสาหกรรมฯ
นายยุทธศักดิ์ กงซุย
ผช.งานด้านสาธารณูปโภค
account_box กองการศึกษา
นางภคพร แสนแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 065-3089859
นางสาววรรณวิภา กงซุย
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : 089-2764783
นางสาวสุจิตตรา แสนสม
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุลัยลักษณ์ บุญอภัย
ครู
นางสุปราณี กงซุย
ครู
นางสุบรรณ์ สงวนนาม
ครู
นางศิริรัตน์ จันทร์โสม
ครู
นางปรียาวดี สุรวิทย์
ครู
นางทองใบ หงษาคำ
ครู
นางสาววิยะดา กงซุย
ครู
นางสาวกชกร บุญอภัย
ครู
นางสาวอุบล วิเชียร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอลิดสา วิชัยผิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัตนวลี วงศ์ชาชม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปนิตา ฉบับประภา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิตยา ทองดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางวิไลพร ยานุวงศ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางบุญญาลักษณ์ เมืองมงคล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางรุ่งทิพย์ พัฒมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรัญญา ไชยจักร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชมพูนุช ทันยักษ์
ธุรการกองการศึกษา
account_box กู้ชีพเทศบาลตำบลโพนสูง
นายสุพัด ไวสีแสง
กู้ชีพเทศบาลตำบลโพนสูง
นายประวัติ อันทะเกตุ
กู้ชีพเทศบาลตำบลโพนสูง
นายชูเกียรติ เหล่าโยธี
กู้ชีพเทศบาลตำบลโพนสูง
นางสาวจุฑามาศ อินทะสีดา
กู้ชีพเทศบาลตำบลโพนสูง
นางสาวอังคณา เสโส
กู้ชีพเทศบาลตำบลโพนสูง
นางสาวหนึ่งนรินทร์ ไชยวงษา
กู้ชีพเทศบาลตำบลโพนสูง
นางสาวสุภาพร ศรีท่าไฮ
กู้ชีพเทศบาลตำบลโพนสูง
นางสาวรมิตา โพธิ์เตี้ย
กู้ชีพเทศบาลตำบลโพนสูง
นางสาวปูริดา ปกาสิทธิ์
กู้ชีพเทศบาลตำบลโพนสูง
นางสาวชลิตา ผิวดำ
กู้ชีพเทศบาลตำบลโพนสูง
นางมนิดา ต้นสีนนท์
กู้ชีพเทศบาลตำบลโพนสูง
นางไพบูลย์ ไชยวงษา
กู้ชีพเทศบาลตำบลโพนสูง
นางใบบัว ไชยดี
กู้ชีพเทศบาลตำบลโพนสูง
นางบุญรัศมี พาลี
กู้ชีพเทศบาลตำบลโพนสูง