messager
 
เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองการศึกษา
นางภคพร แสนแก้ว
ผู้อำนวยการกองการศึกษา
โทรศัพท์ : 065-3089859
นางสาววรรณวิภา กงซุย
หัวหน้าฝ่ายบริหารการศึกษา
โทรศัพท์ : 089-2764783
นางสาวสุจิตตรา แสนสม
นักวิชาการศึกษา
นางสาวสุลัยลักษณ์ บุญอภัย
ครู
นางสุปราณี กงซุย
ครู
นางสุบรรณ์ สงวนนาม
ครู
นางศิริรัตน์ จันทร์โสม
ครู
นางปรียาวดี สุรวิทย์
ครู
นางทองใบ หงษาคำ
ครู
นางสาววิยะดา กงซุย
ครู
นางสาวกชกร บุญอภัย
ครู
นางสาวอุบล วิเชียร
ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา
นางอลิดสา วิชัยผิน
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางรัตนวลี วงศ์ชาชม
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวปนิตา ฉบับประภา
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวนิตยา ทองดี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางวิไลพร ยานุวงศ์
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางบุญญาลักษณ์ เมืองมงคล
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางรุ่งทิพย์ พัฒมี
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวอรัญญา ไชยจักร
ผู้ช่วยครูผู้ดูแลเด็ก
นางสาวชมพูนุช ทันยักษ์
ธุรการกองการศึกษา