messager
 
เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
account_box กองช่าง
นายพร สีดาบุตร
ผู้อำนวยการกองช่าง
โทรศัพท์ : 061-6943355
- ว่าง -
หัวหน้าฝ่ายแบบแผนและงานก่อสร้าง
- ว่าง -
นายช่างโยธา
นายคิมหันต์ สุวรรณกลาง
ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า
นายวีระวัฒน์ ภูน้ำทอง
ผู้ช่วยช่างโยธา
-ว่าง-
พนักงานจดมาตรน้ำ
นางสาวบัวลอย สืบสิงห์
พนักงานจดมาตรน้ำ
นายพิเอก ละดาดาษ
พนักงานจดมาตรน้ำ
นายอัครพงษ์ กล้าหาญ
คนงานทั่วไป
นางสาวพิมพิลัย หงษาคำ
คนงานทั่วไป
นายประกาย พาลี
ผช.งานด้านสาธารณูปโภค
นายสุวิทย์ พาซื่อ
ช่วยเหลืองานกิจการประปา
นายไผ่ เกียรตินอก
ผช.งานด้านสาธารณูปโภค
นายกิตติโชค สารสวัสดิ์
ผช.งานด้านสาธารณูปโภค
นางสาวณัฐมนต์ อินทะสร้อย
ผช.งานด้านสาธารณูปโภค
นายสายัณ กงซื่อ
ผช.งานด้านสาธารณูปโภค
นายกิตติพงษ์ ศรีปัญญา
เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานตามแผนงานอุตสาหกรรมฯ
นายยุทธศักดิ์ กงซุย
ผช.งานด้านสาธารณูปโภค