messager
 
เทศบาลตำบลโพนสูง call ข้อมูลการติดต่อ
ยินดีต้อนรับ เข้าสู่เว็บไซต์ เทศบาลตำบลโพนสูง อำเภอไชยวาน จังหวัดอุดรธานี
folder คู่มือสำหรับประชาชน
แบบลงทะเบียนผู้สูงอายุผู้พิการ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
แบบฟอร์มก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 23
แบบฟอร์ม รายการภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
แบบฟอร์ม แบบคำขอรับใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
แบบฟอร์ม แจ้งขุดดิน ถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
แบบฟอร์ม คำสั่งให้รื้อถอนอาคารตามมาตรา 42 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
แบบฟอร์ม การใช้อาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
แบบฟอร์ม การจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหารหรือที่สะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
แบบฟอร์ม การจดทะเบียนพาณิชย์ (เปลี่ยนแปลงรายการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 33
แบบฟอร์มการจดทะเบียนพาณิชย์(เปลี่ยนแปลงรายการ) poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
แบบฟอร์ม การขออนุญาตก่อสร้างอาคารตามมาตรา 21 poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 27
แบบฟอร์มการขอหนังสือรับรองการแจ้งจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาหาร หรือสถานที่สะสมอาหาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 30
แบบฟอร์ม การขอต่ออายุใบอนุญาตจัดตั้งสถานที่จำหน่ายอาคาร poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
แบบฟอร์ม ก่อสร้าง ดัดแปลง เคลื่อนย้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 25
การลงทะเบียนและยื่นคำขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
การรับชำระภาษีป้าย poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 24
การแจ้งถมดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
การแจ้งขุดดิน poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 29
การแจ้งก่อสร้างอาคารตามมาตรา 39 ทวิ poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 28
การจดทะเบียนพาณิชย์ (เลิกประกอบพาณิชยกิจ) ตาม พ.ร.บ.ทะเบียนพาณิชย์ พ.ศ. 2499 กรณีผู้ขอจดทะเบียนเป็นบุคคลธรรมดา poll
เผยแพร่วันที่ : 28 มิถุนายน 2566 | โดย : authorities_admin | เปิดอ่าน : 26
1 - 20 (ทั้งหมด 27 รายการ) 1 2